Adatvédelem

GDPR ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A BORS & HORVÁTH Barkácsház Kft. (cégjegyzékszám: Cg.08-09-015097, székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75. fszt. 10., adószám: 13991809-2-08) mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) a 2018. május 25. napján hatályba lépő Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (a továbbiakban: rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az általa végzett személyes adatkezelés jogszerűsége érdekében a jelen honlapon elérhető megrendelőt kitölteni szándékozó természetes személy (a továbbiakban: érintett) részére az alábbi tájékoztatást adja:

(1) Az adatkezelő rögzíti, hogy adatkezelést csak abban az esetben végez, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

(2) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(3) A személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen történik.

Az adatkezelő gyermekek személyes adatait nem kezeli.

Az adatkezelő egészségügyi személyes adatokat nem kezel.

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja, és személyes adatokból profil alkotást nem végez.

(4) Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

(5) Az adatkezelő rögzíti, hogy automatizált vagy részben automatizált adatkezelést nem végez, személyes adatot nem továbbít és személyes adatok alapján profilalkotást nem végez.

(6) Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az ezen rendelet értelmében fennálló jogait megsértették, jogában áll megbízni egy, a személyes adatok védelmével foglalkozó, az alapszabályában rögzített közérdekű célokat szolgáló, a tagállami jognak megfelelően létrehozott nonprofit szervet, szervezetet vagy egyesületet, hogy a nevében eljárva panaszt nyújtson be valamely felügyeleti hatóságnál, gyakorolja a bírósági jogorvoslathoz való jogot, illetve gyakorolja a kártérítéshez való jogot, ha ez utóbbit a tagállami jog biztosítja.

(7) Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy – különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállambeli – felügyeleti hatóságnál, és a Charta 47. cikkével összhangban hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, 2016.5.4. L 119/25 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU ha az úgy ítéli meg, hogy az e rendelet alapján elfogadott rendelkezések értelmében őt megillető jogokat megsértették, vagy ha a felügyeleti hatóság nem jár el valamely panasza alapján, illetve részben vagy egészben elutasítja vagy megalapozatlannak tekinti a panaszát, vagy nem jár el olyan esetben, amikor fellépése az érintett jogainak védelmében szükséges lenne.

A panasz benyújtását követően – a konkrét esethez szükséges mértékben – vizsgálatot kell lefolytatni, amely bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti. A felügyeleti hatóság észszerű határidőn belül tájékoztatja az érintettet a panaszhoz fűződő fejleményekről és eredményekről. Ha az ügy további vizsgálatot vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködést tesz szükségessé, az érintettet időközben tájékoztatni kell. A panaszok benyújtásának megkönnyítése érdekében mindegyik felügyeleti hatóság intézkedéseket tesz, például olyan panasztételi formanyomtatványt biztosít, amely elektronikus úton is kitölthető, nem zárva ki azonban más kommunikációs eszközök alkalmazását sem.

Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

(8) Az adatkezelő a hivatkozott rendeletnek való megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről.

Az adatkezelő a felügyeleti hatósággal együttműködik és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé teszi az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

Az adatkezelésért felelős személy: Horvát Szabolcs ügyvezető
Telefon: 06-96/440-255

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Győr, 2018. május 24.

 

A cookie beállításokat jelenleg az oldal tetején lévő cookie-k kezelése sávban tudja megadni.

Értesüljön első kézből
a bútorkellék webáruház akcióiról és újdonságairól!
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:

Asztalos? Viszonteladó lenne? Jobb árakat szeretne?

Regisztráljon és kiemelt partnerkedvezményeket biztosítunk vásárlásaira!

Regisztrálok
Szaktanácsadás személyesen - Áruházaink
Bútorkellék Győr

Bútorkellék Győr Fehérvári u. 75.

Bútorkellék Szombathely

Bútorkellék Szombathely Pálya út - Sági út sarok

Bútorkellék Nagycenk

Bútorkellék Nagycenk Vámrét 801 Hrsz.

Bútorkellék Gyál/Budapest

Bútorkellék Gyál/Budapest Gyál, a Tesco Logisztikai Központ mellett

Bútorkellék Pápa

Bútorkellék Pápa Pápa, 83-as főút gannai leágazó

Forgalmazott márkák

A webáruház árai csak internetes vásárlás esetén érvényesek!